این آزمایشگاه دارای امکانات دستگاهی از جمله اسپکتروفتومتر، HPLC و… برای آنالیز فراورده‌های طبیعی و سنتی بوده و در حال حاضر امکان انجام تمامی آزمایش‌های فارماکوپه‌ای گیاهان دارویی و فراورده‌های نهایی مزبور را دارا است.

» شرح فعالیت ها:

  • تعیین مقدار ترکیبات موثره دارویی و استانداردسازی فراورده‌های طبیعی و سنتی
  • ارزیابی کیفی فراورده‌های طبیعی و سنتی و کنترل کیفیت دارویی
  • انجام آزمایش‌های فارماکوپه‌ای