راهنمای مراجعین محترم قبل از آزمایش:

راهنمای شرایط ناشتایی برای انجام آزمایش

جمع آوری ادرار 24 ساعته

آزمایش تنفسی اوره

راهنمای آزمایش کودکان

جمع آوری مدفوع

راهنمایی های عمومی؛ حتما مطالعه کنید:

رژیم غذایی قبل از انجام ازمایش

ارائه نمونه درست به آزمایشگاه

دستورالعمل آزمایش تحمل قند خون GTT

دستورالعمل جمع آوری ادرار برای کشت و آزمایش کامل ادرار

دستورالعمل جمع آوری نمونه مایع منی

آمادگیهای لازم جهت آزمایش شناخت زودرس سرطان دهانۀ رحم

آزمایشهای رایج هورمون

آزمایش های رایج بیوشیمی