در این بخش آزمایش هایی مانند تشخیص کم خونی، آزمایش های انعقادی، بررسی لام خون محیطی و… انجام می‌گیرد.